Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta tillvara på landsbygden

Annons

Landsbygdens möjligheter finns, det gäller att ta tillvara på dem. Det är nödvändigt att vi skapar de allra bästa utvecklingsmöjligheterna för landsbygden. Landsbygdutveckling behövs för landsbygdens egen skull men även för att där finns goda framtidsmöjligheter. Men det är också nödvändigt för hela samhällsutvecklingen, vi behöver hålla ihop Sverige.
Trots ambitiösa och stundtals stora ekonomiska stöd till utvecklingen av flera regioner i landet har vi ännu inte lyckats skapa likartade förutsättningar för att ge alla områden – såväl landsbygdsdistrikt som tätortsmiljöer – samma chanser inför framtiden. Den strategi som använts har i stort sett gått ut på att via kortsiktiga statliga bidrag försöka kompensera det som de s.k. marknadskrafterna varit ointresserade av.
Nu har vi facit av denna politik. Skillnaderna mellan olika områden/regioner i Sverige växer och befolkningen minskar successivt i en majoritet av landets kommuner. Framtida generationsväxling på arbetsmarkanden kommer att leda till stora problem om inte ett övergripande ansvars tas. Därför bör staten tillsätta en kommission för framtida personalförsörjning på landsbygden. I arbetet bör nordisk samverkan kring personalförsörjning ingå.
Nedmonteringen av den statliga servicen har accelererat under 2000-talet i likhet med en allt sämre och närmast katastrofalt liten och framtidsfientlig satsning på att uppnå en hög och väl fungerande kvalitet på de nationella transportsystemen – från IT-system till väg- och järnvägsnät. Denna utveckling måste brytas om vi inte för alltid skall cementera de idag ökande regionala skillnaderna. Därför måste en omfördelning och en utökning av infrastrukturanslagen genomföras. Det krav på kommunal medfinansiering som regeringen infört bör avskaffas. Staten ska inte belasta kommunerna med sina kostnader
Vänsterpartiet vill se en politik för att hela Sverige ska leva. Det lokala och regionala inflytandet ökar över de statliga regionala utvecklingsmedlen, genom att kommuner och regioner tillsammans beslutar hur de statliga regionala utvecklingsmedlen skall användas.
Vi föreslår att de nordiska lokala sparbankerna och andelsbankerna ges möjligheter att stärka småföretagen och deras utveckling i regioner utanför de nordiska tätortsregionerna. Vi vill låta utreda en gemensam nordisk kompetensbank, för de lokala banker som finns i norden. Detta för att stärka landsbygdsutveckling, finansiering av nya jobb och företag samt för att öka bankkonkurrensen.
Resurser avsätts för att regionala högskolor ska kunna söka medel för nordiskt samarbete kring landsbygdsutveckling. Högskolor som får del av medlen ska tillsammans med i första hand regionernas småföretag bygga upp nya kompetenser, produkter/tjänster samt nya näringar. Det kan bygga en regional utvecklingsfunktion för att under en längre period bidra till att bygga upp nya näringar och stärka befintliga småföretag i regioner med de största utvecklingsbehoven.
Vänsterpartiet vill att det ska finnas lokala servicekontor i varje kommun. Där vill vi samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas service i en enda organisation på lokal nivå. Resurserna ska kunna användas gemensamt. Vi vill se lokala samverkanscenter i varje kommun med filialer i mindre tätorter. Vänsterpartiet menar att det på sikt behöver byggas upp kompletta servicekontor i varje kommun för att samordna statlig, kommunal och privat service. De kan kompletteras med servicepunkter i vissa orter utanför centralorten. Medborgare och företag har rätt att få del av offentlig service på ett likvärdigt sätt.. Det skall ges klara besked till våra statliga myndigheter att samarbeta över myndighetsgränserna för att ge medborgarna den service de har rätt till.
För Vänsterpartiet är vår miljö- och klimatpolitik samt turismen, intimt förbunden med möjligheten till utveckling av svensk lands- och skogsbygd. Ökad användning av bioenergi och förädling av skogsråvaran samt ekoturism och attraktiva boendemiljöer ger förutsättningar för inflyttning och utveckling av landsbygden.
Vi har en rad andra förslag som vi arbetat fram med olika representanter i landsbygdssverige. Det behöver bli fler som tar ansvar för att hela landet ska leva. Vi i Vänsterpartiet har både förslag och den politiska viljan.

Xamuel Halfvars distriktsordförande, kommunpolitiker i Hofors
Ulla Andersson riksdagsledamot

Vänsterpartiet

Annons
Annons
Annons