Annons

Annons

Annons

Förbättrade studieresultat med teknikstöd och arbetsterapi

En ny rapport visar att många elever förbättrar sina studieresultat med hjälp av teknikstöd och arbetsterapi. Unga människor som inte slutför skolan hamnar oftare i längre perioder av arbetslöshet. I ett samhällsekonomiskt perspektiv visar sig kostnaden för att erbjuda eleven teknikstöd vara ytterst lönsamt.

Sverige har i en internationell jämförelse en hög ungdomsarbetslöshet och utvecklingen har varit negativ den senaste 10−15 åren. Saco anser i rapporten Ungdomsarbetslöshet – mått, orsaker och politik 2013 att ”det allvarligaste problemet är den grupp ungdomar som av olika skäl inte fullföljer, eller inte ens börjar på, gymnasiet.”. Enligt Skolverkets siffror från vårterminen 2012 saknade hela 22,6 procent av de elever som slutade årskurs 9 fullständiga betyg. 12,5 procent av eleverna var inte heller behöriga till något av de nationella programmen i gymnasieskolan.

Annons

Annons

Det är framförallt unga människor utan gymnasieexamen som hamnar i längre perioder av arbetslöshet, vilket innebär personliga lidanden men också en onödig och dyr samhälls-ekonomisk utgift. Men det behöver inte vara så. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) anser att det finns en hållbar lösning, som betyder att vi sparar för framtiden genom att investera nu.

För att få fler ungdomar att fullfölja skolan vill FSA förstärka skolan och elevhälsan med arbetsterapeutisk kompetens. Vi vill ge fler elever det stöd som många behöver, men som inte alla inom skolan känner till. När Hjälpmedelsinstitutet (HI) nyligen släppte sin slutrapport från regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan − om stöd till elever med kognitiva svårigheter, beskriver man att kognitiva svårigheter är ett dolt problem där många elever inte ber om hjälp utan snarare försöker dölja sina svårigheter. Det får till följd att skolledning och skol-personal ofta är omedvetna om hur stor andel av eleverna som har kognitiva svårigheter.

Syftet med projektet, där arbetsterapeuter och tekniker ingick, var att underlätta och stödja övergången från skola till arbetsliv. I utvärderingen uppgav hela 73 procent av de svarande eleverna att teknikstödet hade lett till förbättrat eller mycket förbättrat studieresultat. Resultaten är väldigt intressanta eftersom de visar att vi kan öka elevens motivation och framförallt måluppfyllelse i skolan med relativt små insatser.

Annons

Hjälpmedelsinstitutet genomförde även en socioekonomisk studie där man räknat på att insatserna kostar ungefär 21 000 per elev. Om stödet gör att man lyckas reducera tiden för inträde på arbetsmarknaden med bara en månad så har samhället tjänat in kostnaderna.

Annons

Med tillgång till arbetsterapeuter får skolan bättre möjlighet att identifiera alla de elever som har behov av stöd. Skolan får bättre möjlighet att erbjuda rätt hjälpmedel och anpassade strategier för varje elev så att han eller hon får en bättre chans att fullfölja grund- och gymnasieskolan; och sist men inte minst, en bättre chans till att få ett arbete och därmed undvika långvarig ungdomsarbetslöshet.

Än så länge är det endast några få kommuner, bland annat Halmstad och Växjö, som har förstått värdet av arbetsterapeuter i skolan. Men för Sveriges bästa, se till att också skolorna i din kommun har tillgång till arbetsterapeut redan nu.

Lena Haglund
Ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan