Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Högbo bruk ska inte ha luftburna kraftledningar – gräv ner dem i stället

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det hållbara samhället måste byggas i full samverkan och dessutom möta såväl dagens som morgondagens behov. Ett samhälle måste ha ambitioner att utvecklas. Men göra det utifrån hur våra samlade resurser nyttjas på bästa möjliga sätt. 

"Luftledningar skulle innebära att utvecklingsmöjligheterna för Högbo Bruk begränsas starkt, bland annat framtida utbyggnad av golfbana, skid- och MTB-spår", skriver debattörerna.

Bild: Jenny Kjellin

Vi är mycket positiva till den etablering som Microsoft valt lägga i vår egen kommun. Tillsammans med FN:s organ UN Habitat kommer Microsoft bidra till det hållbara samhällsbygget. Dessutom kommer framdragandet av el bidra till ytterligare möjligheter hos oss. En stark kommun med stora möjligheter kan bli än starkare!

Annons

För detta krävs också kraftledningar, och hur de på det mest smarta sättet dras. Där är det viktigt att minimera det totala markintrånget. All infrastruktur måste samordnas för att säkerställa den effektiva markanvändningen. Den samhällsekonomiska bedömningen ska givetvis ge möjligheter för bostäder på attraktiva miljöer och inte slå sönder samhällets möjligheter att utvecklas. Utveckling såväl idag som i morgon liksom inte förstöra redan befintliga boendemiljöer och rekreationsområden som betyder så mycket för folket.

Annons

Planerade och genomförda investeringar får inte ta ifrån oss jord och skogsmark – när det finns andra och bättre alternativ. 

Dagens fråga handlar om luftledningar eller nedgrävda kablar. Det har påståtts att luftledningar är billigare att bygga och enklare underhålla, men det finns idag expertis som kan påvisa att i ett livslängdsperspektiv har kablar lägre totala förluster för en överföring än en luftledning. I ett livscykelperspektiv finns inga ekonomiska eller tekniska anledningar att inte markförlägga kraftledningar.

Luftledningar skulle innebära ett betydande negativt intrång med omfattande miljöpåverkan, landskapsbildspåverkan och en kraftigt förändrad naturtyp. Förslaget innebär en oproportionerligt stor negativ påverkan på närmiljö, fastigheter, boende och gårdsmiljöer i Östanbyn och Högbo. Utökad elkraft till Tunaområdet är viktigt för Sandvikens kommun, men man måste samtidigt göra det bästa utifrån kommunens innevånare och de 500 000 personer som årligen besöker Högbo Bruk. Att gräva ned kraftledningarna genom Högbo Bruk är tekniskt möjligt, teknik finns att markförlägga kraftledningar.

I Danmark har 1 400 km kraftledningar markförlagts enligt beslut i Danske Folketinget där ett principbeslut tagits att riva ned befintliga och gräva ned dem och från start gräva ned framtida kraftledningar. Luftledningar skulle innebära att utvecklingsmöjligheterna för Högbo Bruk begränsas starkt, bland annat framtida utbyggnad av golfbana, skid- och MTB-spår. Söderut är enda väderstrecket Högbo kan utvecklas åt.

Annons

Annons

En generalplan över Högbo finns som beskriver hur området ska användas-hänsyn till landskapsbilden, förslag till dispositionsplan finns och vårdprogram från 2007 som tydligt anger särskild hänsyn till landskapsbilden. Detta arbete och dessa dokument måste beaktas. Riskerna med strålning från magnetfält och elektriska fält medför att området starkt begränsas.

Kraftledningarna strider mot Översiktsplan 2030 där den nu förordade Sträckning 1 går rakt över utredningsområde för bostäder och nära befintliga detaljplaneområden och nära planlagd mark för bostadsbebyggelse i Östanbyn. De strider även mot Översiktsplanen kring skrivelserna kring kulturmiljöhänsyn.

I en motion till Riksdagen anför Centerpartiet att ge statliga myndigheter och bolag riktlinjer att värna våra gemensamma mark- och skogsresurser. Bakgrunden är bland annat oro för skogens värden, både ekonomiska och den biologiska mångfalden och naturvärdet. Strålningen som en ny ledning avger är ytterligare en riskfaktor. Kommuner blir lidande då mark som annars kunnat användas på annat sätt med byggnation, företagsutveckling eller ostört område blir upplåst.

I den offentliga ägda skogen tas ofta ett stort ansvar för att skapa och bibehålla rekreations-och upplevelsevärden som en naturlig del av samhällsservicen. Detta resulterar i ökad tillgänglighet till skogen för fler människor med ökad hälsa och välbefinnande som följd.

Det är viktigt att återställa förtroendet för statliga myndigheter genom mer aktiva samråd och bättre kommunikation.

Annons

Låt oss på ett miljömedvetet och tydligt framåtsyftande sätt se på lämplig teknikanvändning, teknikutveckling och samhällsplanering som fångar miljömedvetenheten om framtidens utmaningar där jordens och skogens resurser har en given plats, genom att markförlägga kraftledningarna genom Högbo Bruk.

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle!

Martin Eriksson, kretsordförande

Maria Vestlund, vice kretsordförande

Centerpartiet Sandviken

    

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan