Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Bättre äldreomsorg med Centerpartiet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar på ”Livet som äldre är mer än vård och omsorg” där man undrar hur de olika politiska partiernas äldreprogram ser ut.

I Centerpartiets Gävle är det oerhört viktigt att stärka äldreomsorgen, inte minst med tanke på det vi sett i pandemins spår. Tryggheten för både äldre och för anhöriga måste öka och vi behöver höja såväl ambitionen inom äldreomsorgen som attraktiviteten för vårdyrket.

Antalet personer över 80 år i Gävle kommer att mellan åren 2020 och 2030 öka med 55 procent samt antalet i arbetsför ålder kommer att minska. Det är en utmaning att skapa en god vård och omsorg för alla äldre och bra arbetsförhållanden för medarbetare med dessa förutsättningar.

Annons

Omställningen till Nära vård kommer att göra skillnad för alla åldrar och kommer att hjälpa oss att klara dessa välfärdens utmaningar. Omställningen innebär ett ökat samarbete och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet och hälsofrämjande.

Annons

Centerpartiet vill att människor ska ha rätt att välja vilken hemtjänstutförare eller vård och omsorgsboende de önskar. Vi ska även säkerställa höga kvalitetskrav på alla utförare i välfärden, offentliga som privata.

Många äldre och svårt sjuka kan få en tryggare vård i sina hem. Därför är samarbetet med regionen oerhört viktig, såväl med slutenvården som med primärvården. De mobila team med bland annat läkare och sjuksköterskor, som kan besöka och vårda patienter hemma är en del i detta. På så sätt behöver inte sköra äldre besöka vårdcentralen eller akutmottagningen i samma utsträckning som förr. Samverkan för en god läkarkontakt är viktig och vi bevakar utredningen om att kunna anställa läkare inom kommunen.

Ett annat sätt att ge en tryggare och säkrare vård för äldre är att använda sig av digitala lösningar och välfärdsteknik. Den digitala utvecklingen ger helt nya möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker för kunden/patienten men samtidigt se upp med risken för digitalt utanförskap. Med möjligheten att koppla upp hemmen med kameror, bildskärmar, mikrofoner och högtalare, kan en allt större del av vården och omsorgen klaras i hemmet. Det innebär att många äldre kan bo kvar hemma och få en tryggare vardag i sina egna hem. Detta kommer också att ge äldre en ökad delaktighet in sin vård och omsorg. Vi vill därför satsa mer på att underlätta för den digitala utvecklingen inom vård och omsorg.

Annons

Annons

För Centerpartiet i Gävle är det förebyggande arbetet ett prioriterat område. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad livskvalitet, bättre hälsa och motverka ensamhet. I Gävle har vi flera fina hälsofrämjande och förebyggande verksamheter för äldre som till exempel Träffpunkter, volontärverksamhet, uppsökande verksamhet till de som fyllt 80 år och anhörigstöd.

Centerpartiet ska fortsätta arbetet med bra bostäder för seniorer som öppnar upp för trygghet, gemenskap och aktiviteter, där trygghetsboenden är ett exempel på boendeform.

2019 gick Gävle kommun med i WHO:s nätverk för Äldrevänlig kommun. Det har inneburit att vi verkligen satt strålkastarljuset på de äldre i Gävle och hur kommunen kan arbeta för att bli en mer äldrevänlig kommun.

Medarbetare ska ha en stor eloge för deras fantastiska insatser de utfört under pandemin och fortsätter att utföra varje dag, dygnet runt, alla årets dagar. Utan medarbetare som trivs och har möjlighet att utvecklas på arbetet kan vi aldrig utveckla äldreomsorg. Att få bort de ofrivilligt delade turerna är en del i att förbättra arbetsmiljön. Även chefers förutsättningar inom äldreomsorgen ska stärkas.

Den vård och omsorg som bedrivs hemma hos de äldre, om det så är i ordinärt boende eller på vård och omsorgsboende, blir mer och mer avancerat. Vi ska därför fortsätta att höja kunskapsnivån och satsa på att medarbetare utbildar sig på arbetstid, liknande det vi nu har med Äldreomsorgslyftet och vidareutbildning för sjuksköterskor.

Just nu pågår arbete med valprogrammet för Centerpartiet Gävle inför valet 2022 och det kommer att presentera nästa år.

I Centerpartiets Gävle ser vi framåt mot 2022 där satsningar inom äldreomsorgen ska var i fokus utan pandemi.

Elisabeth Carlson Cederholm, ordförande, omvårdnadsnämnden

Anna Wretblad, ersättare, omvårdnadsnämnden, Gävle kommun

Annons

Annons

Till toppen av sidan