Annons

Annons

Annons

Annons

Sandviken

Insändare
Värdefullt med konstruktivt engagemang

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Utredningar och analyser är viktiga delar för att hamna rätt. I insändaren nämns exempelvis skolhusplanen – ett gott exempel på ett område där samtliga politiska partier var överens om att den skulle tas fram och även hade platser i styrgruppen", skriver Per-Ola Grönberg (L) och Carl-Ewert Ohlsson (C).

Bild: Arkivbild

Annons

Svar till Olov Göransson: "Fyra bortslösade skolår i Sandviken"

Det är värdefullt att det finns en stor uppslutning kring såväl skolan av idag som framtidens skola. Skolan berör oss och är en viktig grund för hela samhällets utveckling. Konkreta och framåtsyftande förslag måste vi alltid ta till oss – och få med i underlaget hur våra skolor bör utvecklas.

Dagens majoritet i Sandvikens kommun har tydliggjort, som ett prioriterat område, ambitionen att höja skolresultaten. Det är tydligt att den som har en grund i en gymnasieexamen också har större möjligheter att möta arbetsmarknadens krav och därmed bli attraktiv till jobben.

Annons

Det är väldigt många olika parametrar att beakta: Trygghet, behöriga lärare, pedagogiskt utformade lokaler, utemiljö, föräldradeltagande, samverkan, med mera. Vi har en ambition att till 2045 ha en befolkningsmängd på 45 000 personer. Det betyder många utmaningar – som bostäder i hela vår kommun, infrastruktur, service, fritidsmöjligheter. Men inte minst skolsatsningar, som möter de ambitioner vi räknat upp ovan. Allt detta ska också ske utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns.

Annons

LÄS VÅRA ARTIKLAR OM FRAMTIDENS SKOLA I SANDVIKEN

En stor nationell utmaning är att hitta behörig personal, oavsett vilka yrken som avses. Största utmaningarna finns inom omsorgen – men såväl förskola som grundskola har stora behov av fler personer med behörighet. Här skiljer sig inte Sandviken från landet i övrigt. Vi utgår från att arbetsmiljön är viktig både för lärare som elever. Med en närvarande och synlig ledning.

Utredningar och analyser är viktiga delar för att hamna rätt. I insändaren nämns exempelvis skolhusplanen – ett gott exempel på ett område där samtliga politiska partier var överens om att den skulle tas fram och även hade platser i styrgruppen. Begreppet storskola och vad som skulle kunna rymmas inom detta måste mer ligga inom insändarens egen fantasi. Processen inom det här arbetet och hur en fortsättning skulle kunna te sig hoppas vi förs inom även den moderata gruppen då ni har full insyn såväl genom era företrädare i kommunstyrelsen som i kunskapsnämnden. Om Olov Göransson vill ha en egen träff, så ställer vi naturligtvis upp på detta. Värdefulla inspel för att göra en väl fungerande skola än bättre ska man aldrig förringa!

Annons

Avslutningsvis. Arvodesreglementet är en öppen handling som det går följa upp från vem som så önskar. Givetvis följer vi det reglementet fullt ut. På samma sätt som oppositionen har möjlighet utse ett oppositionsråd som ska företräda hela oppositionsgruppen. Det tillfaller valets största oppositionsparti och utgår med 80 procent av ett riksdagsmannaarvode. För närvarande 56 800 kronor. Hur Moderaterna lyckades få den posten kanske Olov kan förklara, då det är Sverigedemokraterna som är det största oppositionspartiet och att M även har 2:e vice ordförandeposterna i alla nämnder, där deras ledamöter erhåller 5 procent av ett riksdagsmannaarvode, vilket renderar ett arvode till dessa på 3 575 kr varje månad. Att M sedan bidrar till att sprida det demokratiska uppdraget och givmilt dela med sig av en 2:e vice post till Vänsterpartiet kanske kan ses som anmärkningsvärt det också. Men även det kan Olov Göransson förklara.

Annons

Vi i Liberalerna och Centerpartiet förhåller oss alltid till de av kommunfullmäktige fattade besluten. Ett är arvodesbestämmelserna. Där innefattas även vad som ingår i uppdraget som förtroendevald i Sandvikens kommun. Av de 14 punkter vi har att förhålla oss till vill vi särskilt lyfta dessa, vi hoppas att även Moderaterna ser dessa som viktiga;

• Respektera demokratin och dess spelregler.

• Följa lagar, förordningar och andra bestämmelser och policydokument, som skapats för vårt samhälle.

• Vara en länk till allmänheten och verka för en aktiv medborgardialog. Den senare uppgiften innebär dels att förmedla och samtala om innebörden i de beslut som fattas samt att känna till värderingar och åsikter bland kommunmedlemmarna.

• Arbeta för kommunmedlemmarnas och samhällets bästa och bortse från egen eller närståendes vinning.

• Hålla sig till fakta så långt man känner till dem och även i övrigt vara sanningsenlig, ärlig och hederlig.

Med förtroendefulla sommarhälsningar – tillsammans blir vi starkare.

Carl-Ewert Ohlsson, kommunalråd, Centerpartiet

Per-Ola Grönberg, kommunalråd, Liberalerna

Annons

Annons

Till toppen av sidan