Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hållbart köpcentrum - Valbo köpcentrum och Valbo köpstad

Annons

Valbo köpcentrum är betydelsefull nod i Gävleborgs näringsliv och handel sedan 1970-talet. Valbo Köpstad med inriktning på volymhandel kompletterar och stärker nu det nuvarande handelsområdet.
Valbo Köpstad kan nu även bli ett modernt ansvartagande miljömässig konkurrent till omkringliggande alternativ. Utbyggnaden av området för bl a nya IKEA kommer att skapa miljöbelastningar men kan även skapa intresse för att skapa hållbara köpcentrum - ett handelscentrum där gröna och hållbara alternativ fungera i praxis.
Kommunen förbereder nu för den utbyggnaden av handel i Valbo med programarbetet och i genomarbetade alternativa detaljplaner. Nya trafiklösningar diskuteras och utreds med bl a Trafikverket om omkringliggande befolkning och näringsidkare.
Tillsammans med Valbo Köpcentrum och "Nya Köpis" har området idag cirka 4 miljoner besökare årligen. Trafiken till Valbo Köpstad kommer att öka kraftigt om eller när Ikea öppnar där julen 2013. Miljöbelastningar kommer att ske både via transporternas buller, avgaser.
Verksamheterna kommer att skapa avlopp och ökad sophantering. Detta kan delvis minska och viss verksamhet kan ske i slutet kretslopp. Valboköpstad kan även bli mer hållbart genom att man själv producerar sin egen energi och att fastigheterna praktiserar s.k. passivhus-principer, dvs. hus som inte behöver förbruka energi för uppvärmning.
Vägledande principer för planeringsarbete skall vara bl. a ISO 26000 och benchmarking/innovation samt beprövande erfarenheter i från projekt s.k. hållbara städer och ekologiska kretsloppssamhällen som redan finns representerade bl. a i Sverige.
Istället för att bli en bland flera, kan den nya och utbyggda Valbo köpstad och Valbo köpcentrum bli den främsta och bli omnämnd som "Hållbar köpstad". Genom att ställa miljökriterier som stimulerar till innovation och kreativitet samt förbereda sig för framtiden köpcentrum så kan Gävle och Gävleborg och de företag som deltar ligga i framkant. IKEA har t ex CSR som handlar om att, som verksamhet, ta socialt ansvar, där man riktar in sig praktisk med miljömässiga och ansvarfulla lösningsförslag och produkter som minskar miljöbelastningar.
Vi Kristdemokrater vill här visa att vi kan gå längre i samverkan kring nya utbyggda Valbo köpcentrum och Valbo köpstad och föreslår följande exempel som kan vara vägledande i den fortsatta planeringen med ansvariga företag och myndigheter:
• Av de nu preliminärt planerade 2500 parkeringsplatserna ska det redan nu anpassas för minst 250 elbilar, så laddning kan ske på plats.
• Plastkassar skall "bannlysas", att som köpcentrumet i Umeå, Strömpilen, sluta använda miljöbelastande polyetenplastkassar.
• Avlopp skall tas hand om i slutet kretslopp - kan t ex medproducera gas för energiproduktion/som drivmedel.
• Sophantering skall minskas med minst 75% vad som normal gäller av denna typ av detaljhandelsverksamhet.
• Fastigheterna skall byggas utifrån passivhus-principer.
• På och runt fastigheterna skall energiproduktion ske med typ solceller, vindkraftverk placeras.
• Bäckfora skall behållas och utvecklas för rekreation och visning av olika fiskarter för t ex barn.
• Träd, buskar, planteringar skall planteras och skötas som ger mer estetiskt intryck av park och samt skall ha märkning i folkbildande syfte.
• Trafikplatser och parkeringar skall byggas med att minska miljöbelastande material.
En utbyggnad av handel är en tillväxtfråga genom att det skapar nya arbetstillfällen för Gävle kommun. Vi Kristdemokrater ser vikten av en satsning på ”Hållbar Köpstad” som också ger tillväxt då det engagerar entreprenörer, forskning och innovation. Vi värnar om en hållbar miljö genom att full kompensation ges naturen då utbyggnad och asfaltering sker. Därför är det viktigt att vi som kommun nu är proaktiva och ställer krav på klimatsmarta lösningar.

Lili André, Kd
Lennart Ahlenius, Kd
Daniel Jönsson, Kd
Anette Paulson, Kd
Mats Brenner, Kd

Mer läsning

Annons