Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur prioriterar Trafikverket?

Annons

En del frågor inställer sig när man hör om den trafikfarliga tågtrafiken.

Underhållet har varit bristfälligt sedan 90-talet sägs det. Det har tydligen varit känt av alla berörda.

Vad gjorde alliansregeringen när de tillträdde? Eller mera korrekt, vad gör nytillträdande regeringar när de tar över ansvaret för styret av Sverige? Borde de inte i första hand förvissa sig om vilka brister som finns och prioritera vilka som är angelägnast?

Budget Krona för Krona kan inte få vara målet! Det viktigaste är att få en kontrollerbar Statsapparat.

Av vad som framkommit är inte Trafikverket ett fungerande verk.

Det var alltså felaktigt att slå ihop Vägverket och Banverket.

Det var också feltänkt att Lägga ut Tågtrafiken på Entreprenad på spår som var och är osäkra.

Under 70-talet hade SJ planer på att byta ut alla farliga korsningar mellan väg och järnväg. De hade börjat lösa frågan genom att träffa avtalsservitut med Trafikanter på vägsystemen.

De visade sig att det fanns stora svårigheter att nå avsett resultat, det var stora svårigheter att ta reda på vem som egentligen hade rätt att befara dessa vägar.

Det löstes genom att uppdra till Lantmäteriverket att utreda frågan och att i Förrättningsform lösa problemen.

Uppdraget gick till i vårt län Lantmäteriets Specialenhet nr 5 i Gävle.

De har troligen det uppdraget kvar.

Under tiden dessa förrättningar pågick påtalades svårigheterna med kullfallna träd som föll över ledningsnäten och spåren.

Specialenheten förordade en lösning där man använde ledningsrättsförrättningar och tryggade 12 meter från spårmitt eller i vissa fall från SJs ägogränser på ömse sidor av Järnvägsområdet.

Förrättningsformen började fungera riktigt bra med få besvär från fastighetsägarna. Tills LRF såg en konkurrent när det gäller att träffa avtalsservitut och Besvärade sig hos Fastighetsdomstolen och fick rätt. Fastighetsdomstolen ansåg att den förrättningsformen var olämplig. Verksamheten lades ner.

Trädsäkringen i förhållande till Järnvägsnätet blev ett allt större problem för Banverket som nu övertagit frågan från SJ.

Det nyinrättade Trafikverket beslöt att söka trädsäkringsförrättningar och då få tillgång till 20 meter från spårmitt på ömse sidor om Järnvägsnätet. En oerhört kostsam åtgärd som hade stor påverkan på Skogsbruksfastigheterna. Mycket värdefull skogsmark fick inte återbeskogas och måste ersättas. Avverkningen i vårt län Skedde en Snörik vinter med enorma drivningskostnader. De framtida kostnaderna för Trafikverket kommer att bli enorma för att hålla dessa stora ytor fria från vegetation.

Där lade Trafikverket ned enorma kostnader för mycket liten vinning enligt min mening som var verksam med de ursprungliga förrättningarna, Det fanns och finns mycket billigare sätt att lösa frågan om träd utanför den tolvmetersgräns som Banverket ansåg behövdes. Skillnaderna i Förrättningsform är nästan obefintliga.

Den tjänsteman som uttalade sig offentligt om att det inte fanns pengar till att byta ut sliprarna verkade inte ha någon förståelse för riskerna med större urspårningar och de skador på människor och material de kan orsaka. Återför spårunderhållet med det snaraste till Banverket som hade den kompetens som erfordras.

Trafikverket verkar inte ha någon förståelse för att orsaken till dessa förrättningar ursprungligen var för att säkra transporterna från Skogsbruk och industri och för att skydda trafikanterna på såväl järnväg som det vägnät som användes.

Skogsstyrelsen och Kommunerna bör gå till gemensam aktion mot Trafikverkets som det verkar bristande förståelse för att det inte gäller bara vägar utan även ett fungerande järnvägsnät.

Karl Gustaf Skoog

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons