Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle, en grön stad i utveckling

Annons

Just nu pågår det en debatt i media om lämpligheten i att bygga bostäder i centrala Gävles parker och grönområden. Det känns motiverat att klargöra vår ståndpunkt i frågan och vi vill därför vara tydliga om Gävles utvecklingsplaner och vad som står i översiktsplanen. I de ”centrala stadsdelarna” bevaras större delen av dagens grönområden och parkytor och förtätning av ny bebyggelse kommer ske i huvudsak på parkeringsytor och obebyggda tomter i centrum. Processen runt dessa obebyggda markområden är redan igång och är inte alls något som missats eller glömts bort som den mediala debatten gör gällande. Kommunen träffar under hösten och våren ägarna till dessa tomter med avsikt att få en diskussion om hur de kan utvecklas. Översiktsplanen antogs 2009 efter två år av intensiva kontakter där många gävlebor kom med förslag och synpunkter, kom fram till och pekade ut några strategiska områden för Gävles utveckling. Syftet med översiktsplanen är att skapa en balans mellan de många viktiga värden som en levande stad skall innehålla där grönområden är ett och fler bostäder ett annat.

Vad gäller de centrala grönområdena så skyddas och bevaras ca 30 grönytor motsvarande 25-30 hektar markyta (då är ej Boulogneskogen och Stenebergsparken inräknade). Klockgjutarparken vid Timmermansgatan som är i centrum för den pågående debatten är 0,6 hektar stort och är inte utpekat som värdefullt grönområde i den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen. Totalt föreslås en mindre del av parken vid Timmermansgatan bebyggas motsvarande en tomt på ca 0,2 hektar. Ambitionen i samrådsförslaget är att resterade delen av parken ska utvecklas och blir mer innehållsrik när det gäller utformning och utrustning. Det är också viktigt att det blir tydligt att det är en allmän park och inte en sluten halvprivat bostadsgård som det ibland uppfattas som idag. I förslaget spekuleras det ex. om att utveckla entréer till parken, skapa belysning, vårda grönområdet och förbättra tillgängligheten. När det gäller våra grönområden i de centrala delarna av Gävle är det viktigt man tittar på innehållet, användningen och utformningen och inte fastnar i en debatt om storleken.

Fakta och planer är dock en sak och oro för sin lokala livsmiljö en annan och därför är de samråd som nu ska börja otroligt viktiga för att vi politiker ska få bra beslutsunderlag. Vi vill nu lyssna och resonera i god ton med alla de parter som är berörda av förändringarna och som både är positiva och negativa till dessa. Vi tror att det är viktigt att vi nu motverkar spridandet av tomma mytbildningar som lätt uppstår när lättköpta politiska poäng ska vinnas. Det handlar inte om att vinna den eller den debatten utan att skapa ett framtida hållbart och grönt Gävle med många gröna lungor i de centrala stadsdelarna.

I Gävle kommun har vi beslutat att skapa förutsättningar för 6000 nya bostäder i Gävle Stad till år 2025. Detta för att vi ska utvecklas som stad och klara våra demografiska utmaningar med fler äldre och att allt fler unga ska ha möjlighet att flytta hemifrån och få tillgång till en egen bostad. Inriktningen har varit att man främst skall bygga centralt eller längs kollektivtrafikstråken för att minimera ökade transporter och därmed nå en uthållig stadsutveckling. Stadsutvecklingen skall ske både energieffektivt och klimatsmart och passa in i ett sammanhang där livsmiljön är god. Det är också därför som kommunen arbetar för att så många invånare som möjligt skall ha ett grönområde inom 200 m från där man bor. Centralt i detta arbete ligger också att utveckla Gävles kontakt med vatten och arbetet för att få så ren stadsluft som möjligt.

Politiskt vill vi alltså både bygga bostäder och bevara Gävles grönområden. Det är därför som ett 30-tal grönområden skyddas i planen. Vi vill utveckla Gävle som stad med en attraktiv stadsmiljö och värna de gröna och blå värdena. Vi har redan tagit initiativ till en diskussion med de privata markägarna kring alla de s.k. obebyggda tomterna som mycket väl kan bli intressanta delar i Gävles utveckling. Vad vi idag främst har missat politiskt är den debatt som borde föras om vilka nya gröna områden vi vill skapa i framtiden när staden växer. Den sista delen behöver belysas bättre ur ett politiskt perspektiv för Gävle kommer att behöva fler och bättre tillgängliga grönområden inte färre.

Per Johansson, kommunalråd (S)

Jörgen Edsvik, ordförande Byggnads och miljönämnden (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons