Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rädda Barnen är den främsta aktören för barnets rättigheter

Annons

Vi arbetar för att förbättra flyktingbarns villkor och motverka diskriminering.

Rädda Barnen har arbetat med att försvara de ensamkommande flyktingbarnens rättigheter sedan slutet av 1980-talet.

Inom Rädda Barnen finns kunskap och engagemang.

Med ensamkommande barn menas personer under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl utan någon förälder eller annan vårdnadshavare.

Barn som söker asyl i Sverige ska vända sig till Migrationsverkets ansökningsenheter i någon av de nio ansökningskommunerna Sigtuna, Solna, Malmö, Mölndal, Norrköping, Örebro, Umeå, Skellefteå och - Gävle. Gävle har ett avtal att ta emot 150 barn som försöksplaceras i familjehem och dessutom 15 platser i grupphem. Det är bra!
Artikel 20 i Konventionen om barnets rättigheter handlar specifikt om statens skyldigheter mot de ensamkommande barnen.

Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i denna miljö ska ha rätt till särskilt bistånd och skydd från staten.

Konventionsstaterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ omvårdnad för ett sådant barn.

Av Sveriges 290 kommuner har 111 avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Just nu finns omkring 800 barn som väntar på anvisningskommun. Den genomsnittliga väntetiden på en varaktig plats är 3 - 4 månader. Under 2009 beviljades permanent uppehållstillstånd i 63 procent av de ärenden som rörde ensamkommande barn.

Asylansökningar från barn ska prövas snabbt och regeringen har gett direktiv till Migrationsverket att det inte bör ta mer än tre månader.
Men det är inte bara att förbinda sig att ta emot de här barnen och sedan sitta nöjd, kvaliteten i mottagandet måste hela tiden förbättras.
Rädda Barnen ställer i huvudsak tre krav till Sveriges kommuner.
God man inom 24 timmar.

En god man är en nyckelfaktor för att barnet ska få ett bra mottagande och är både vårdnadshavare och förmyndare som ska tillvarata barnets intressen i alla frågor. Barnen behöver därför en god man inom 24 timmar, vilket FN:s kommitté för barnets rättigheter påpekat för den svenska regeringen. En god man behöver få bra utbildning och ersättning för sitt jobb!

Placering i anvisningskommun inom högst sju dagar. Barnen ska slippa vänta i ovisshet i ett tillfälligt boende och de ska slippa nya separationer som blir följden om de hinner knyta nya kontakter i ankomstkommunen.
Ett rättssäkert och humant mottagande

. Ett ensamkommande barn har rätt att få en duktig god man, tolkhjälp, stöd i skolan, psykosocialt stöd, hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser, sjuk- och hälsovård o.s.v.
I februari 2010 fanns i Sverige nästan 400 barn i privat placering. De bor i famlijer som de uppgett att de på något sätt känner, t.ex. en släktingfamilj. I många fall har de hänvisats till familjer utan att socialtjänsten först utrett om det är ett bra ställe för barnet att bo på; om familjen verkligen vill och kan ta emot barnet, eller ens om det är fråga om släktingar.

Juridiskt är en sådan placering samma sak som en vanlig familjehemsplacering. Normalt utreder socialtjänsten ett tilltänkt familjehem innan något barn får bo där. Det borde vara lika självklart när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Inget barn ska få privatplaceras utan att detta boende genomgått familjehemsutredning och godkänts som familjehem av socialtjänsten.

Frågan om att ta emot ensamkommande flyktingbarn är en akut, aktuell och angelägen fråga. Antalet asylsökande och ensamkommande barn har ökat för varje år, från 398 barn år 2005 till 2250 barn år 2009.

Rädda Barnen har tagit fram en checklista som spridits till alla ledamöter i socialnämnden i alla kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Den bygger på erfarenheter från våra medlemmar som arbetar idéellt med stöd till flyktingbarn, gode män som ingår i vårt nätverk och på synpunkter från kommuner och myndigheter och den utgår naturligtvis från barnets rättigheter enligt Barnkonventionen.
Vi ser listan som ett levande dokument och hoppas att den ska fungera som ett stöd Gävle kommuns arbete för att ge barnen ett värdigt mottagande i sitt nya hemland!

Margareta Elensky och Sara Carlsson
Rädda Barnen i Gävle

Mer läsning

Annons