Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regering och riksdag hotar Sveriges frihet

Annons

I Sverige har under några års tid pågått en utredning om ändring av Sveriges grundlag (Regeringsformen). Efter att utredningen lämnat över sitt förslag togs det första beslutet (vid grundlagsändring skall två beslut fattas med val emellan de båda besluten) den 2 juni i år. Nästa och slutligt beslut skall tas i riksdagen den 24 november. En av ändringarna innebär bl. a. att det i Regeringsformen skrivs in att vi är medlemmar i den Europeiska Unionen (EU). Enligt grundlagen får ändringen inte innebära att vi ändrar statsskick. Men det är vad vi faktiskt gör om ändringen kommer till stånd. Vår grundlags portalparagraf uttrycker att "all offentlig makt utgår från folket". I detta fall har inte folket hörts och man tar även i från det dess grundlagsfästa makt.
I dag beslutas mer än 70 procent av våra lagar i Bryssel. Riksdagen har med andra ord överfört makt till EU i sådan omfattning att det strider mot grundlagen. Detta har skett utan att folket blivit tillfrågat eller fått uttrycka sin mening i folkomröstning eller val. Politikerna motiverar detta med att vi har ett representativt system och därför kan riksdagen besluta utan att höra folket. Det är emellertid totalt fel. I förarbetena till grundlagen hävdas gång på gång att medborgarna skall informeras före val om frågor av vikt såväl för individen som för samhällsutvecklingen och konstitutionen. Men detta ignorerar politikerna. Därför är det ingen överdrift att påstå att ändringen av regeringsformen 2002 var en statskupp. Lagrådet som är högsta instans för prövning av nya lagar förklarade att beslutet stred mot grundlagen.
Två partier har tydligt visat en kritisk hållning till EU. Dessa är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet har kvar sitt krav på utträde ur EU. Miljöpartiet är fortfarande kritiskt men har inte kravet på utträde.
Trots detta röstade de båda partierna ja till förändringen (liksom övriga partier) den 2 juni i år. Båda partierna har också efter valet klargjort att de tänker rösta ja vid den slutliga omröstning den 24 november.
Bl a Vänsterpartiets argumentation skall jag redovisa här. Den vittnar om en respektlöshet mot demokratin och förakt för folkviljan.
Det gäller V:s svar till "föreningen nej till EU", formulerat av vänsterpartiets riksdagsledamot Mia Sydow Mölleby.
Här är hennes förklaring. "Att grundlagsändringen inte diskuterats i valrörelsen gör inte att ändringen inte sker i grundlagsenlig ordning. Grundlagsutredningens betänkande, regeringens proposition och KU:s betänkande har varit offentliga som alla andra förslag och har alltså varit möjliga att diskutera i valrörelsen. Att de inte diskuterades kan man givetvis beklaga, men det innebär inte ett grundlagsbrott". Sydow Mölleby inser inte att det är hon och övriga riksdagsledamöter som haft skyldigheten att informera medborgarna! Det finns mer som är komprometterande för både V och övriga partier. (I denna fråga har inte SD något ansvar eftersom de kom in i riksdagen i höst. Partiet har däremot förklarat att de kommer att rösta nej till grundlagsförändringen den 24 november).
Mot Sydow Möllebys förklaring har jag följande mycket allvarliga invändning. För det första säger förarbetena till grundlagen att frågor av det här slaget skall tas upp i samband med val. (Fråga vilken domare som helst om han/hon fäster vikt vid förarbetena när de fattar domslut. Alla utan undantag säger att de fäster mycket stor vikt vid dessa).
Om Sydow Mölleby och övriga som röstade ja till beslutet den 2 juni och tänker göra det också den 24 november hade läst direktiven till grundlagsutredningen hade de sannolikt haft en annan åsikt. I direktiven står nämligen. "Utredningsarbetet ska bedrivas på ett öppet sätt och ska stimulera en författningspolitisk diskussion i hela samhället. Särskilt pekar direktiven på användandet av nya teknologier". Det är att märka att utredningen bestod av riksdagsledamöter förutom experter och administrativ personal.
Att som Sydow Mölleby påstå att den enskilde medborgaren själv skulle känna till alla de utredningar som pågår och därför sätta sig in i dessa är så dumt att det måste komma från en riksdagsledamot utan ansvar för demokratin. Nej samtliga riksdagsledamöter som röstar ja till det liggande grundlagsförslaget har tydligt visat sitt förakt för demokratin och folkviljan. Det finns inga förmildrande omständigheter. Ni är inte demokrater.
I dag är situationen denna. Om samtliga röstberättigade medborgare i Sverige röstar fram en regering som vill föra en politik som strider mot EU:s vilja kan den inte göra det därför att våra regeringar och riksdagar efter EU-inträdet lämnat över folkets makt till unionen. Sverige är därmed inte längre en demokrati och fri och oberoende stat.
Man kan säga att det är en ödets ironi att det enda parti som kommer att rösta nej till grundlagsförslaget och därmed hävda demokratin, är Sverigedemokraterna!
Olle Ljungbeck, Gävle

Mer läsning

Annons