Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så här ligger det till med restaureringen av torget

Anéa Elfving (S) och Inger Schörling (MP) vill sprida ljus över den röriga debatten om restaureringen av Stortorget samt ombyggnationen av Nygatan.

Annons

Med förvåning läste vi i Arbetarbladet 18 mars att Per-Åke Fredriksson (FP) säger att restaureringen av torget samt ombyggnationen av Nygatan kommer att kosta mer än de 74 miljoner kronor som kommunstyrelsen behandlade i tisdags. Per-Åke säger bland annat att möblerna till torget inte är finansierade. Vi vill påminna om att på senaste styrgruppsmötet, där Per-Åke var med, informerades om att möblerna inte finns tillverkade ännu. En förfrågan är ute hos tillverkare om kostnaden för möbler i stil med det vinnande arkitektförslaget. Finansieringen av möblerna finns i budget inom ramen för oförutsedda kostnader. Om kostnaden för möblerna skulle visa sig för hög, kommer andra ändamålsenliga, vackra möbler att inköpas.

Vi vill även ta tillfället i akt och sprida ljus över den minst sagt röriga debatten.

Tekniska nämnden fick i budget 2009 till sitt förfogande 39 miljioner kronor till upprustning av torget. Redan 2006 genomfördes en arkitekttävling och det vinnande förslaget Damast är det som ligger till grund för budgetens storlek.

Vid projekteringsstart tillsattes en styrgrupp (referensgrupp) med ledamöter från nämnderna Byggnads- & Miljö, Kultur- & Fritid och Tekniska, Fastighetsägare, Torghandel, Gävle Centrumsamverkan, Handeln.

Politiker från majoriteten och oppositionen, bland annat Per-Åke Fredriksson (FP) som också är ordförande för Kommunala Handikapprådet och för deras talan i styrgruppen. Andra som är involverade är Gävle Konstcentrum, Gävle Energi och Länsmuseet.

När nu projekteringen är klar och anbuden inkommit så ligger det lägsta på 57 miljoner kronor, alltså en differens på 18 miljoner kronor. Den kostandsfördyringen ligger i huvudsak på markbeläggningen.

Efter ett studiebesök i Stockholm där flera torg med olika markbeläggningar besöktes tog styrgruppen ställning för att välja natursten från norden. Att det skulle komma att avsevärt fördyra projektet fick styrgruppen kännedom om redan i augusti. Den nordiska stenen som arkitekterna förordar är vackrare, vilket besöket i Stockholm bekräftade. Stenen är provtryckt hos Statens Provningsanstalt (SP) vi vet därmed att den klarar det omfattande trycket från de transporter, tivolin, scenbyggen och andra verksamheter som finns på torget. Stenen ska vara så kallad.flammad, vilket betyder att ytan blir slät och därmed bättre ur tillgänglighetssynpunkt.

Den kinesiska stenen vi valde på Centralplan är inte flammad och kritiker menar att den är för ojämn. Det kan vara ett problem bland annat för dem som har en funktionsnedsättning. Dessutom har en del sprickbildning uppstått. Vi har dragit lärdom av detta, därav flammad sten på Stortorget.

Den enda återstående osäkerhetsfaktorn vi kan se i dag är om det finns några arkeologiska lämningar som kommer i dagen vid grävning. Sådana fynd kan komma att fördröja projektet men detta kan vi endast sia om. Länsmuseet är vår samarbetspartner i den frågan.

De återstående 17 miljoner kronorna ska användas till ombyggnad av Nygatan. Där har vi även ett avtal med fastighetsägare längs den aktuella sträckan om medfinansiering. Så en del av kostnaden återkommer till kommunen som en intäkt.

Det finns även fastighetsägare vid Stortorget som visat intresse av att vara med och finansiera. Så slutnotan har förutsättningar att bli lägre än de just nu omtalade 57 miljoner kronor Stortorget + 17 miljoner kronor del av Nygatan = 74 miljoner kronor.

Mer läsning

Annons