Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Scenario 2018 – skildring av en möjlig framtid

Annons

När de skandiska medborgarna (Skandien anslöt sig till E-unionen 1995) slår på radion eller tv:n kl 07.00 den 15 december 2018 blir de chockade.
Reportern meddelar nämligen att den icke legala regeringskoalitionen bestående av SAP-partiet och A-alliansen beordrat undantagstillstånd i hela landet.
Bakgrunden är att allt sedan det nya unionsfördraget och TJ-fördraget antogs 2009 (utan medborgarnas godkännande) har försämringarna för arbetare och löntagare successivt blivit så stora att oroligheter och strejker har avlöst varandra. Arbetslösheten har under långa perioder legat på upp till 15-19 procent och sjuk- och arbetslöshetförsäkringarna har halverats. Genom TJ-direktivet har de skandiska företagen kunnat köpa utländsk arbetskraft för mindre än 50 kronor per timme. Konsekvensen för de skandiska arbetarna har blivit hög arbetslöshet och fattigdom, men också att många svenska företag har gått omkull då de ej har kunnat hävda sig mot de utländska företagens billigare arbetskraft.
En stor del av naturtillgångarna har privatiserats och i flera fall köpts upp av utländskt kapital. EU har med regeringens godkännande beslutat om uranbrytning helt emot lokalbefolkningens vilja. Men även en del av vattentillgångarna har privatiserats och vatten har genom enorma rörsystem letts ner till Nord- och Sydeuropa.
105 flickor och pojkar har dött i strider på främmande slagfält efter att Unionen beordrat dem ut i strid.
Den allt mer accelererande vreden hos befolkningen i Skandien leder 2012 till bildandet av ett nytt parti FSFS (Folket skall forma framtiden). Partiprogrammet innebär en återgång till mellanstatligt samarbete och, om inte detta accepteras, utträde ur Unionen. Partiet vill också se ett förstatligande av hela infrastrukturen och av vissa företag och institutioner som är av stor betydelse för befolkningens hälsa, utbildning och så vidare. Det ställer också också krav på självförsörjning av baslivsmedel.
Allmän värnplikt införs och alla utlandsbaserade trupper tas hem. Krigsmakten ska helt inriktas på försvar och Unionens krav på stöd åt unionsstater som blir anfallna förkastas.
Det nya partiet ställer upp vid 2014 års riksdagsval och erövrar 25 procent av rösterna. Hellre än att förena sig med det nya partiet går SAP-partiet ihop med A-alliansen och bildar regering.
Den nya regeringen blir en ren marionett till Unionsregeringen, som allt mer har utvecklat auktoritära och diktatoriska drag. (Unionen skiljer sig numera från en tidigare kollapsad totalitär statsbildning enbart vad gäller det ekonomiska systemet. I övrigt är medborgarnas ofrihet nästan total).
Valåret 2018 får det nya partiet FSFS egen majoritet med 63,7 procent av rösterna. Eftersom Unionens grundlag är politisk och lägger fast vilken politik som får bedrivas i de anslutna staterna (i praktiken har man infört enpartistaten), strider FSFS:s program helt mot Unionens grundlag.
Den sittande regeringen som är trogen Unionen vägrar att avgå och utlyser undantagstillstånd. Eftersom en så stor del av befolkningen är beredd att revoltera kallar den nu ej längre legala regeringskoalitionen på hjälp från Unionens krigsmakt. Den senare har nu en sådan omfattning att den i storleksordning kommer som nummer tre i världen. Trupper intar ett antal städer och blockerar infarterna till huvudstaden.
Vid sändningstillfället är det ännu oklart hur den skandiska försvarsmakten ställer sig. Enligt rykten har dock ett antal regementen vägrat att lyda regeringen och istället förklarat sig lojala med folket och intagit stridsberedskap, men också grupperat sig på olika strategiska platser i landet. Ett antal pensionerade generaler och överstar, som har varit kritiska till regeringens nedskärningar och är motståndare till att skandiska soldater ska sättas in i strider utanför landet, har anslutit sig till de med befolkningen lojala trupperna.
Klockan 07.00 den 17 december. Via en hemlig radiosändare meddelar en kvinnoröst att ytterligare utländska trupper har landsatts på Skandiens sydöstra kust och i huvudstadens skärgård. Läget ser nu katastrofalt ut. Sändningen upphör plötsligt, men radiorösten hinner meddela att man återkommer med ny information snarast.
Klockan 07.00 den 18 december. Den hemliga radiosändaren låter meddela att en grupp som arbetar inom två av kärnkraftverken stöder det folkliga upproret och hotar att spränga kärnreaktorerna om de utländska trupperna inte omedelbart lämnar skandisk jord.
Samtidigt meddelas att de båda staterna Danark och Sydlandia har begärt omedelbart inkallande av FN:s säkerhetsråd.
Klockan 15.00 samma dag. Den hemliga radiosändaren meddelar att säkerhetsrådet har fördömt invasionen och med omedelbar verkan beordrat de utländska trupperna att lämna skandisk jord. Dessa inleder sitt snöpliga återtåg samma dag.
FSFS bildar regering och kommer som första åtgärd att utlysa folkomröstning om utträde ur unionen. Den icke legala regeringen som agerat för att med utländsk trupp slå ner det skandiska folkets uppror kommer omedelbart att ställas inför domstol. Regeringen kommer också att ge ut en så kallad vitbok som ska redovisa regeringars och politikers brott mot grundlagen, osanningar och brutna löften perioden 1995–2018.
En ny grundlag kommer att utredas där medborgarna ska ges ett betydligt större inflytande över samhällsutvecklingen, men som framför allt innehåller ett förbud för framtida regeringar mot att utan folkets godkännande i folkomröstning överlämna makt till statsbildningar eller organisationer utanför Skandien.
Olle Ljungbeck

Mer läsning

Annons