Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Vi har medlemmar från alla grupperingar"

Annons

Det är inte Röda Korsets mandat att angripa politiska partier. Däremot kan vi ställa dessa partiers värderingar mot Röda Korsets. Sedan är det upp till var och en att fundera på om en företrädare från något av dessa partier även kan företräda Röda Korset. Vi registrerar inga politiska åsikter så det är väl rimligt att anta att vi har medlemmar från alla grupperingar. Med andra ord kan uteslutning bara bli aktuellt om det kommer till vår kännedom att en person verkar aktivt för ett parti som arbetar mot allt som Röda Korsets står för.

Du kan titta på nedanstående uppställning. Först låter vi ett par partier som av många anses stå för bland annat främlingsfientliga åsikter komma till tals och därefter granskar vi Röda Korsets värdringar. Skulle Du i egenskap av ledamot i en valberedning föreslå en person med dessa åsikter att företräda Röda Korset. Det är det de handlar om.

De främlingsfientliga partierna
I Sverige lever sedan lång tid tillbaka icke-svenska befolkningsgrupper, som till exempel samerna.

Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.

Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället.

Röda Korset
Av Rasdiskrimineringskommitténs allmänna rekommendation nr 23 framgår att diskriminering av urfolk och minoriteter är ett område där rasdiskrimineringskonventionen är tillämplig och lämpliga åtgärder måste genomföras för att bekämpa diskriminering. Kommittén betonar därför att de stater som har anslutit sig till konventionen bland annat ska erkänna och respektera urfolks särskilda kultur, historia, språk och livsstil. Det är viktigt att staten främjar dess bevarande.

En av Röda Korsets viktigaste uppgifter är att verka för mänskliga rättigheter. Alla människors lika värde och förbudet att diskriminera finns i artikel 1 och 2 i den allmänna förklaringen. Dessa rättigheter finns också bland annat i artikel 2 och 26 i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och i artikel 2 i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att inte diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.


De främlingsfientliga partierna
Låt alla folk vara herrar i eget hus.
Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Röda Korset
Genom att aktivt verka för att mångfalden skall få utrymme inom den egna organisationen, bidrar SRK till att minska segregation och utanförskap och till att öka integrationen mellan människor i samhället. Vi vill inte bara spegla samhället utan också aktivt påverka samhällsutvecklingen.

De främlingsfientliga partierna
För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk.

Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.

Röda Korset
Röda Korset är en starkt värdebaserad organisation där principer som humanitet och opartiskhet är garantier för icke-diskriminering och för värdesättande av mångfald. Opartiskhetsprincipen har sin motsvarighet i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna artikel 2. Rödakors- och rödahalvmånerörelsen har beslutat att försvaret och spridandet av humanitära värderingar och mänskliga rättigheter skall prioriteras i alla nationella föreningar enligt Strategy 2010/2020.


De främlingsfientliga partierna
Invandring är ett hot

Röda Korset
Behoven och utsattheten hos en stor del av de människor som migrerar över nationsgränser – och ibland också inom sina hemländer – är påtagliga. Våra insatser för att skydda, stödja och hjälpa dem är viktiga och måste förstärkas och utvecklas. Vi ska främja respekten för individens rättigheter och ge särskilt stöd till asylsökande, flyktingar, irreguljära migranter (papperslösa), minderåriga utan legal vårdnadshavare och offer för människohandel.

Vi ska även arbeta för att stödja nya svenskars ansträngningar att bygga upp en hållbar framtid i det nya hemlandet och välkomna dem som medlemmar och frivilliga i vår egen förening.

Rolf Nilsson
medlem i Röda Korset

Mer läsning

Annons